Tietosuojaseloste

Matkatoimisto You Travelin tietosuojakäytäntö

Matkatoimisto You Travel Oy on päivittänyt tietosuojakäytäntönsä vastaamaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR), jonka soveltaminen alkaa 25.5.2018 ja joka korvaa aiemmin käytössä olleen henkilötietolain. Kuten aiemminkin, pidemme hyvää huolta henkilötiedoistasi.

Kun varaat matkojamme, tarvitsemme luonnollisesti nimi ja yhteystietosi, jotka samalla tallentuvat asiakasrekisteriimme (tiedosi voivat toki jo olla rekisterissämme aiemmilta matkoilta, ilmoitathan jos niihin on tullut muutoksia).

Matkan toteuttaminen vaatii lähes aina henkilötietojen siirtämistä eri tahoille, kuten hotelleille, lentoyhtiöille jne. Yhteistyökumppaneille siirrämme vain kunkin tahon tarvitsemat tiedot, esimerkkinä syntymäaika, jos iän perusteella myönnettävä alennus sitä edellyttää. Lisäksi oletamme, että varaamasi kanssamatkustajat ymmärtävät myös tämän. Kohteesta riippuen yhteistyötahot voivat sijaita joko EU / ETA alueella tai sen ulkopuolella.

You Travelin nettisivuilla käytetään tyypilliseen tapaan evästeitä, joiden avulla sivut toimivat sujuvammin, lisäksi sivuillamme käytetään mm. Googlen analytiikkaa.

Voimme myös lähettää antamiisi yhteystietoihisi markkiniontiviestejä ja/tai esitteitämme, sillä uskomme että haluat kuulla uutuuksista, matkatarjonnasta, tarjouksista jne. Voit toki aina estää  näiden viestien lähettämisen, riittää kun kerrot tästä asiasta meille. Ja voit olla varma, ettei henkilötietojasi luovuteta kolmansille osapuolille.

Tiedot palveluntarjoajasta ja rekisteriselosteet

Matkatoimisto You Travel Oy, Isokaari 44, 00200 Helsinki
Puhelin: 0201 551100 Sähköposti: info@youtravel.fi

Matkatoimisto You Travel Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yrityksemme Y-tunnus on 1492469-3 ja arvonlisäverotunniste FI14924693.

Matkatoimisto You Travel Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 24.5.2018

1) Rekisterinpitäjä
Matkatoimisto You Travel Oy, Y-tunnus 1492469-3
Isokaari 44, 00200 Helsinki

2) Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Vesa Isotalo, puhelin 040 570 4717
Sähköposti: vesa.isotalo@youtravel.fi

Matkatoimisto You Travel Oy on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

3) Rekisterin nimi
Matkatoimisto You Travel Oy:n asiakasrekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Matkatoimisto You Travel Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto (esim. matkavaraus) tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietotoja käsitellään huolellisesti ja tietoja voidaan tarvittavilta osin siirtää matkan toteuttamiseen liittyvien palveluiden toteuttamiseksi ja tarvittaessa viranomaismääräysten noudattamiseksi.
Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa myös toimeksiantoihin välttämättömästi liittyviä muita henkilötietoja.
Matkatoimisto You Travel Oy säilyttää asiakkaiden matkatiedot voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän ajankohdan jälkeen tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen hoitamiseen, ellei rekisteröity käytä rekisteristä poisto-oikeuttaan.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteen ja toimeksiantojen hoitaminen, niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen sekä toteuttaminen.

5) Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja: Nimi, sukupuoli, syntymäaika (viranomaismääräysten vaatiessa myös henkilötunnus), asiakasnumero, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä muut tarpeelliset yhteystiedot. Mahdolliset asiakkaan ilmoittamat erikoisruokavaliot tai liikuntarajoitteet. Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, laskutus- ja maksutiedot. Asiakaspalautteiden käsittelyyn tarvittavat tapahtumatiedot.

6) Henkilötietojen säilytysaika
Yritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä lain edellyttämissä puitteissa kunnes rekisteröidyn ja Matkatoimisto You Travel Oy:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista, kuten matkavarauksesta, johon lisätään 7 vuotta.

7) Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
Asiakkaan suostumuksella antamat omat ja kanssamatkustajia koskevat tiedot matkavarauksen yhteydessä.

Muiden yhteistyökumppanien kuten jälleenmyyjien tai ryhmänjohtajina/kerääjinä toimivien asiakkaiden välittämät tiedot matkalle osallistuvista.

Rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat, kuten asiakkaan omalla suostumuksellaan toimittamat lääkärinlausunnot tai vastaavat matkan peruutustapauksissa.

Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

8) Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Matkalle osallistuvista toimitetaan sen toteuttamiseen osallistuville yhteistyökumppaneille tietoja niiltä osin, kuin se on matkanjärjestelyiden kannalta olennaista (esim. hotellit, lento- ja kuljetusyhtiöt, palveluiden tarjoajat). Valitun matkakohteen mukaisesti tietoja toimitetaan sekä EU / ETA alueelle, että sen ulkopuolelle. Matkatoimisto You Travelin oma henkilökunta käsittelee lisäksi matkustamiseen liittyviä tietoja annettujen ohjeiden mukaisesti esimerkkinä kohteiden oppaat ja matkanjohtajat.
Matkustamista koskevia tietoja voidaan toimittaa myös pyydettäessä vakuutusyhtiöille korvaushakemusten liitteenä.

– Tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle
Valitun matkakohteen mukaisesti Matkatoimisto You Travel Oy voi siirtää tarvittavilta osin matkustajien tietoja EU:n ja ETA.N ulkopuolelle, noudattaen niiltä osin EU:n tietosuoja-asetuksen ohjeita.

9) Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Paperimuodossa olevaa aineistoa säilytetään valvotussa / lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain yrityksen työntekijöillä. Matkatoimisto You Travel Oy:n henkilökuntaa ohjeistetaan ja opastetaan tietosuoja-asetukseen liittyvissä asioissa säännöllisesti ja asiakastietoja sisältävä aineisto hävitetään käytön jälkeen asianmukaisesti tietosuojaperiaatteitamme noudattaen.

Matkatoimisto You Travel Oy säilyttää asiakkuuteen ja markkinointiin liittyviä tietoja niihin suunnitelluissa suojatuissa järjestelmissä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10) Profilointi
Matkatoimisto You Travel Oy ei tee mitään asiakastietoihin liittyvää profilointia.

11) Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Matkatoimisto You Travel Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus koskee ainoastaan omia henkilötietoja (eikä esimerkiksi kanssamatkustajan tietoja) ja ehtona tietojen luovutukselle on se, että tarkistuspyynnön esittäneen henkilöllisyys voidaan vahvistaa. Tietyissä tapauksissa luovutus edellyttää kuvallisen henkilötodistuksen esittämistä paikanpäällä. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia omalta osaltaan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista, esimerkkinä markkinointitoimenpiteet. Myös mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn aiempaan suostumukseen perustuen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Matkatoimisto You Travelille.

Kaikki edellä mainitut pyynnöt tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.
Matkatoimisto You Travel voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista/tietojen poistamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12) Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja niiden käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Matkatoimisto You Traveliin, postitse osoitteeseen Matkatoimisto You Travel, Isokaari 44, 00200 Helsinki tai sähköpostitse osoitteen info@youtravel.fi

Matkatoimisto You Travel voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Matkatoimisto You Travel Oy:n markkinontirekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 24.5.2018

1) Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Matkatoimisto You Travel Oy, Isokaari 44, 00200 Helsinki, puh 0201 551100, info@youtravel.fi

2) Rekisterin nimi
Matkatoimisto You Travel Oy:n markkinointirekisteri

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietoja käsitellään markkinointiviestinnässä (esim. uutiskirje) ja siinä tarvittavia tietoja säilytetään markkinointirekisterissä ellei rekisteröity käytä poisto-oikeuttaan

4) Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja: Sähköpostiosoite sekä mahdollisesti nimi ja postiosoite sekä puhelinnumero. Rekisterissä voi olla myös asiakkaan itsensä ilmoittamia muita tietoja kuten kiinnostuksen kohteita matkatyypistä (esim. pyöräilymatkat). Rekisteröidyn tiedot voivat olla myös Matkatoimisto You Travelin asiakasrekisterissä.

5) Säännönmukaiset tietolähteet
Matkatoimisto You Travelin internet sivujen kautta tilatut uutiskirjeet tai erilliset yhteydenottopyynnöt sekä henkilöt, jotka ovat antaneet asiaa kysyttäessä markkinointiluvan (esim. matkavarauksen yhteydessä)

6) Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Matkatoimisto You Travel ei luovuta markkinarekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille.

7) Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Matkatoimisto You Travel Oy huolehtii toimitilojensa turvallisuudesta. Henkilökuntaa opastetaan tietosuoja-asetukseen liittyvissä asioissa säännöllisesti. Säilytämme markkinointiin liittyviä tietoja niihin suunnitelluissa suojatuissa järjestelmissä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

8) Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omalta osaltaan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa aiempi suostumuksensa markkinointitietojen käsittelyyn ilmoittamalla tästä Matkatoimisto You Travelille.

9) Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja niiden käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Matkatoimisto You Traveliin, postitse osoitteeseen Matkatoimisto You Travel, Isokaari 44, 00200 Helsinki tai sähköpostitse osoitteen info@youtravel.fi

Matkatoimisto You Travel voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.